مدت انجام هر پروژه بسته به نوع طراحی آن متفاوت بوده و بر اساس میزان پیچیدگی در هر پروژه ، متفاوت است .

بنابر این ، برای هر پروژه طراحی نیاز به بررسی همه جانبه پروژه بوده تا زمان نهایی بدست آمده و در اختیار کارفرما قرار گیرد .

دسته بندی